Stratégiánk a minőség

JOGI NYILATKOZAT

 1. A honlap üzemeltetőjének adatai

A honlap üzemeltetőjének
cégneve: PADOMEX Bt.
cégjegyzékszáma: 01-06-770709
székhelye: 1044  Budapest Fiumei út 16
e-mail:
telefon: 06 20  960 50 78
 

 1. A honlap használata

A www.padomexparketta.hu nevű honlap használatával a honlap használója kijelenti, hogy elfogadta a honlap használatával kapcsolatos alábbi feltételeket. A honlap használata kizárólag a Magyar Köztársaság jogszabályainak megfelelően, az alábbi feltételek betartása mellett jogszerű.

A honlapon közölt adatok (ideértve egyebek mellett a szolgáltatások díjait, árakat, és a minőségi jellemzőket is) tájékoztató jellegűek, azok ajánlatot nem jelentenek, ajánlati kötöttséget nem keletkeztetnek. A honlapon közölt adatok előzetes értesítés és indoklás nélküli változtatásának a jogát a honlap üzemeltetője fenntartja.

Az üzemeltető által nyújtott szolgáltatások.

  1. Információközlés az üzemeltető tevékenységéről

A honlap használója az üzemeltető tevékenységéről szerezhet tudomást az egyes menüpontokra való kattintást követően.

  1. Kapcsolatfelvételi lehetőség

A honlap kapcsolat  menüpontjára való kattintást követően megjelenő felületen a használó neve, telefonszáma és e-mail címe megadását követően ajánlatot kérhet az üzemeltetőtől, az üzemeltető által végzett szolgáltatásra, vagy forgalmazott termékre.

 

 1. Szerzői jogi rendelkezések
   

A honlapon szereplő adatok, információk, szövegek, képek és egyéb alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak, így azokat a szerző előzetes, írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem szabad felhasználni. A mű felhasználásnak minősül különösen a többszörözés, terjesztés, átdolgozás, és a saját honlapon való felhasználás bármely formája is.

A szerzői jogi jogsértés esetén a jogsértő az 1999. évi LXXXVI. tv. rendelkezéseinek megfelelően -egyebek mellett-

-követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását
-követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől
-követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő
-követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról
-követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését
-követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
-kártérítést követelhet

A honlap fejlesztőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen közvetlen, vagy közvetett kapcsolást (pl. link, framing, embedded link) létrehozni. A honlap szerzője kifejezi azon szándékát, hogy minden esetben el fog járni a tudomására jutott szerzői jogi jogsértéssel szemben.
 

 1. Adatvédelmi rendelkezések
   

A honlap üzemeltetője személyes adatként kezeli a 2.2 pontban jelzett kapcsolatfelvétel esetén az áru eladásra vagy szolgáltatás nyújtásra ajánlatot kérő által önként megadott név, telefonszám, email cím.

A honlap használója az adatait önkéntesen (Infotv. 5. § (1) bek.) adja meg, és az adatok megadásával hozzájárul azok kezeléséhez. Az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés az adatkezelés céljának fennállásáig tart.

A megadott személyes adatokat az üzemeltető az adatbázisában, biztonságos körülmények között tárolja.

A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a honlap üzemeltetője bizalmasan kezeli, azt harmadik személy részére nem adja át. Az érintett tudomásul veszi, hogy a kezelt adatokat a PADOMEX Bt. munkavállalói megismerhetik.


A megadott adatokat az üzemeltető az alábbi célok érdekében használhatja fel:

A böngészés folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben kerülne átadásra a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a használó nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, azokat letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a használó böngészőjének, és amelyet a használó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslatok az Infotv. 14.-19. §§ szerint alakulnak. Így az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Adatvédelmi incidensnek tekintendő az Infotv. szerint a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. Adatvédelmi incidenst az adatkezelő minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik megelőzni. Bekövetkezése esetén az adatkezelő haladéktalanul intézkedik az elhárítás érdekében, és az incidensről, valamint a megtett intézkedésekről az érintettet értesíti.
 

 1. A felelősség kizárása, alkalmazandó jog, alávetéses illetékesség


A honlapon megjelenített információk -ideértve a jelen „Jogi Nyilatkozat”-ot is- tájékoztató jellegűek, azokat az üzemeltető bármikor, külön erre vonatkozó felhívás nélkül megváltoztathatja. Az üzemeltető kizárja a felelősségét bármilyen olyan káréért, amely a honlap használatával összefüggésben keletkezett.

A jelen Jogi Nyilatkozat értelmezése során, és a honlap használatával összefüggésben a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. A honlap használatával a használó aláveti magát a Magyar Köztársaság Bíróságai illetékességének (Pp. 41.§ (1) bek.).

 

Budapest, 2017. június 29.

  PADOMEX Bt.
a honlap üzemeltetője